Reference b2 Liberec s.r.o.

Název akce Investor Stručný popis zakázky, místo realizace Termín realizace Rozpočtové náklady bez DPH
Most a opěrné zdi na silnici III/28617 - obec Mříčná Liberecký kraj - subdodávka pro společnost INTEGRA stavby a.s. Zhotovení monolitických ŽB konstrukcí 3 stavebních objektů: 1x trvalý mostní objekt o jednom poli, plošné založení, nosná konstrukce tvořená uzavřeným ŽB rámem vč. říms, rovnoběžných křídel a izolací; 2x navazující ŽB úhlové opěrné zdi 09/2020
12/2020
3,3 mil. CZK
Most na silnici II/262 Dobranov - Česká Lípa Liberecký kraj - subdodávka pro společnost METROSTAV a.s. Zhotovení monolitických ŽB konstrukcí spodní stavby třípolového mostu o rozpětí polí 18,00 m, t.j. základových konstrukcí (pod opěrami pás tvaru "U", pod podpěrami, patky středních podpěr na stávajících pilotách, které zůstaly zachovány po demolici původního mostu), masivních krajních opěr a dále středních podpěr (každá o 3 stojkách s průřezem nepravidelného osmiúhelníku průměru 1,3 m) a výšce 4,4 m; bednění pohledových ploch z hoblovaných prken se zkosenými hranami 07/2020
11/2020
3,4 mil. CZK
Parkoviště a podzemní garáže Federal Cars s.r.o., Liberec Výstavba dvoupodlažního podzemního parkoviště a parkovací plochy na strřeše garáží v areálu prodejny a autoservisu investora; ŽB monolitická konstrukce z převážné části zapuštěná v terénu, zastavěná plocha cca 1 000 m2. Místo stavby: Praha - Chodov 02/2018
10/2019
20 mil. CZK
Opěrná zeď - Cvikov Soukromý investor ŽB monolitická úhlová opěrná zeď délky 62 m s nepravidelným půdorysem, výška cca 4,1 m 11/2020
12/2020
1,7 mil. CZK
Oprava koruny hráze přehrady - Jablonec nad Nisou - Mšeno Povodí Labe, státní podnik - subdodávka pro společnost EUROVIA CS a.s., závod Liberec Zhotovení ŽB deskových betonových kostrukcí, podkladních betonů a kompletního souvrství hydroizolací (penetraní nátěry, NAIP, ochranné vrstvy) vč. vč. detailů v místech kotevních prostupů 10/2019
09/2020
2,8 mil. CZK
Rekonstrukce administratvního objektu Židovská obec Rekonstrukce části objektu - renovace žulového schodiště, vnitřní omítky, osazení prosklených stěn, úpravy rozvodů elektro, ÚT, vodovodů, kanalizací. Místo stavby: Liberec 03/2018
08/2018
1,5 mil. CZK
Oprava protihlukové stěny u silnice I/13 Ředitelství silnic a dálnic ČR Odstranění stávajících a osazení nových protihlukových panelů. Místo stavby: Kunratice u Cvikova 06/2018
06/2018
0,3 mil. CZK
Přestavba a rekonstrukce provozovny autoservisu Carculka team s.r.o. Av Brex v.o.s., Liberec Rekonstrukce a dostavba provozovny a přijímací kanceláře autoservisu (betonové podlahy, SDK podhledy, omítky, výměna oken, dveří, elektroinstalace, ústřední vytápění, rozvody stl. vzduchu, zateplení fasády). Místo stavby: Liberec 03/2018 1,5 mil. CZK
Dostavba skladové haly Knorr - Bremse systémy pro užitková vozidla s.r.o. Přestavba a dostavba stávající skladové haly: průmyslové podlahy, vratové systémy (sekční a rychloběžná vrata), nákladové můstky,veškeré rozvody (elektro, voda, plyn, kanalizace, MaR, EPS), vnější zpevněné plochy - realizováno za provozu 01/2019
03/2019
7,6 mil. CZK
Vestavba testovacího centra HORIZON Knorr - Bremse systémy pro užitková vozidla s.r.o. Vestavba ocelové konstrukce do stávající výrobní haly investora, založeno na mikropilotách, opláštění sendvičovými panely Kingspan, SDK konstrukce, průmyslové podlahy, veškeré rozvody (elektro, voda, plyn, kanalizace, stlačený vzduch, MaR, EPS), klimatizace - realizováno za provozu. Místo stavby: Stráž nad Nisou 12/2018
05/2019
18 mil. CZK
Základ pod lis KAMAX s.r.o. Výstavba základu pod lis o hmornosti 100 t; vysoké nároky na izolace proti tlakové zemní vodě; antivibrační izolace. Stavba ve stavající výrobní hale - realizováno za provozu. Místo stavby: Turnov 12/2018
01/2019
1,5 mil. CZK
Úprava kompresorovny Knorr - Bremse systémy pro užitková vozidla s.r.o. Stavební úpravy stávající centrální kompresorovny vč. dodávky a montáže vzduchotechniky a MaR. Místo stavby: Stráž nad Nisou 02/2019
04/2019
1,5 mil. CZK
Oprava kanalizace a osazení OLK Kautex Textron Bohemia s.r.o. Osazení odlučovačů lehkých kapalin a napojení na stávající síť dešťové kanalizace (řešení případného úniku ropných látek na zpevněné plochy ve výrobním areálu investora) vč. následných oprav asfaltového krytu vozovek. Místo stavby: Kněžmost u Mladé Boleslavi 02/2019
06/2019
1,5 mil. CZK
Výstavba parkovacích ploch KAMAX s.r.o. Zřízení 2 nových zpevněných parkovacích ploch s povrchem ze zatravňovacích dlaždic vč. souvisejících terénních úprav a oplocení. Místo stavby: Turnov 06/2019 1,0 mil. CZK
Oprava protihlukové stěny u silnice I/35 Ředitelství silnic a dálnic ČR Odstranění a likvidace stávajících protihlukových panelů v délce 260 m, kompletní repase (otryskání, narovnání, protikorozní ochrana) nosných ocelových sloupů, sanace stávající betonové podezdívky, betonáž nových podezdívek, osazení nových protihlukových panelů, terénní úpravy. Místo stavby: Liberec - Doubí 07/2019
11/2019
5,8 mil. CZK
KAMAX - přístavba 3D metrologie KAMAX s.r.o. Přístavba administrativní budovy zahrnující kancelářské prostory, archivy a místnost pro umístění speciální technologie pro 3D měření; budova o 2 nadzemních podlažích vyzděná z cihelných bloků s integrovanou tepelnou izolací s plochou střechou s kotvenou povlakovou krytinou. Kompletní dodávka díla včetně všech profesí. Realizace stavby v areálu investora za plného provozu. Místo stavby: Turnov 10/2019
02/2020
6,2 mil. CZK
Zpevněné plochy MAGNA exteriors s.r.o. Liberec Úprava (odtěžení) svahu e výrobním areálu investora, zhotovení betovové manupulační plochy se živičným povrchem, přeložky inženýských sítí 08/2020
10/2020
1,2 mil. CZK

Probíhající výstavba

Víkendový dům - Cvikov Soukromý investor Pokračování zakázky (viz výše uvedená opěrná zeď - Cvikov); třípodlažní objekt o půdorysných rozměrech cca 15 x 30 m; spodní část stavby (1. NP) a stopy z větší části pohledový železobeton; svislé nosné konstrukce tepelně izolační zdivo Porotherm 04/2021 6,1 mil. CZK (pouze hubá stavba - další etapa bude následovat - celkem cca 35 mil. CZK)
Rodinný dům - Vratislavice nad Nisou Soukromý investor Dvoupodlažní atypický objekt z vysokým podílem monolitických ŽB konstrukcí; půdorys objektu z jedné strany eliptický (vysoké nároky na přesnost provedení ŽB monolitických konstrukcí, osazení prosklených stěn apod.) 07/2021 5,0 mil. CZK (pouze hrubá stavba - další etapa bude následovat)
Rodinný dům - Jeřmanice Soukromý investor Standardní rodinný dům; zdivo Porfix; stopy prefabrikované panely; sedlová střecha 04/2021 9,0 mil. CZK

Galerie referencí

Knorr - Bremse expedice
Knorr - Bremse HORIZON
Knorr - Bremse HORIZON
ŘSD - protihluková stěna Doubí
KAMAX Turnov - základy pro lis